Wie is door?

Scholen


Binnen DOOR! staat de school, de leerkracht en dus het kind centraal. Scholen hebben aangegeven steeds meer bezig te zijn met de vraag: wat hebben mijn leerlingen nodig binnen ons muziekonderwijs? Wat willen we leerlingen meegeven en hoe draagt muziek bij aan de ontwikkeling van kinderen? Als je muziek maakt leer je het volgende:

- Je krijgt vertrouwen in jezelf en in anderen
- Zonder samenwerken red je het niet!
- Het maakt je zelfstandig
- Je gaat van alles ontdekken ook je eigen talent
- Dat maakt je nieuwsgierigheid
- Je leert reflecteren op jezelf en op anderen

Allemaal vaardigheden die kinderen nodig hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij. De 21e eeuws vaardigheden. Dit vraagt leerkrachten om anders te denken. Dat is niet makkelijk maar biedt wel veel kansen. Scholen geven aan hierbij ondersteuning nodig te hebben. Leerkrachten willen getraind worden zodat ze zich (weer) senang voelen om muziekles te geven. DOOR! verbindt vraag en aanbod. Passend bij de school en in samenwerking met de muzikale omgeving.


Team DOOR!


Team DOOR! zette zich vanaf  de start in met tal van partners en scholen om het Masterplan Muziekonderwijs Limburg een kader te geven. Resulterend in: DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg.

Team DOOR! is het overkoepelend team waarin vanuit diverse facetten een vertegenwoordiger heeft plaatsgenomen. Het team adviseert scholen bij een aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de regeling Impuls Muziek. Tevens ondersteunt het team alle 'Vroege Vogels' in hun ontwikkeling en hun leervraag. Het team zoekt constant de verbinding op met het fonds, de scholen en alle belanghebbenden.

Nicolle van Lith / dossierhouder provincie. Als provinciaal ambtenaar vanaf begin betrokken bij DOOR!.
Hanneke Suilen / verbinder. Muziekonderwijs verbinder in het primair en- voorgezet onderwijs.
Bas Thomissen / directiesecretaris HKL. Hafabra deskundige met hart en ziel.
Julie Janssen / communicatie & marketing.


Kernteams DOOR!


Binnen DOOR! zijn er drie kernteams die ieder hun eigen expertise hebben:

  • Kernteam muziekverenigingen (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS), Verbindend Netwerk Koorzang - Limburg (VNK-L), Huis voor de Kunsten Limburg)
  • Kernteam popmuziek (Pop in Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, afgevaardigden uit de Limburgse popsector)
  • Kwaliteitskring muziekeducatie (Scholen In Een Netwerk, Huis voor de Kunsten Limburg, Directeurenoverleg Centra Kunsteducatie Limburg, Conservatorium Maastricht).

De kernteams kunnen worden gezien als een werkplaats. Een werkplaats is een plek waar mensen met elkaar ontwerpen en creëren. Het mooie aan deze vorm is dat ieders inbreng belangrijk is en telt. Aan de hand van de vraagstukken die ontstaan leveren de diverse experts een bijdrage aan de vormgeving van muziekonderwijs. Zo nemen we alle partijen mee in de ontwikkeling die nodig is om 'meer muziek in de klas' te realiseren.