OBS De Wissel (Born)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Wij willen de kinderen enthousiast maken om met muziek bezig te zijn. Wij willen de kinderen hun muzikale talenten laten ontdekken door een gevarieerd aanbod te bieden.

In samenwerking met de muziekschool en de muziekverenigingen bieden wij hun workshops aan met als doel ze te laten kennis maken met instrumenten, zang en dans.

 In de groepen zelf gaan we tijdens de muzieklessen ons zelf bekwamer maken door gebruik te maken van een vakdocent. De vakdocent geeft een voorbeeld les. De volgende les heeft de vakdocent met de leerkracht samen de les geven. De leerkracht neemt al een gedeelte van de les over terwijl de vakdocent observeert en evalueert. In de loop van de tijd neemt de leerkracht steeds meer over van deze tweede les. De derde les geeft de leerkracht de les zelf. Het is dus steeds een cyclus van 3 lessen.

De vakdocent zal de voorbeeldlessen geven en daarna begeleiden om zo de mogelijkheden van muziekonderwijs te laten zien en de kwaliteit van de eigen leerkrachten te vergroten. Natuurlijk stemt de vakdocent de lessen af op het startniveau van de leerkracht. Daarnaast willen we met de school muziek combineren met andere creatieve vakken, ict en techniek.

We willen middagen hiervoor organiseren waar vooraf kinderen zich kunnen inschrijven voor een bepaalde activiteit.  Zo kunnen heel veel kinderen en wellicht alle kinderen hun talenten ontdekken, laten zien en vergroten. Wij willen hier dit schooljaar vanaf april al mee gaan starten.  De rest van dit schooljaar wordt de groep van de vakdocent overgenomen door een LIO stagiaire. Vandaar dat het mogelijk is om hiermee dit schooljaar al te starten.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Er staat muziek op het weekrooster. We hebben een muziekmethode “Muziek moet je doen!”. We hebben dit twee jaar geleden geëvalueerd d.m.v. een enquête. Hier wordt veel te weinig gebruik van gemaakt. Meer dan de helft van de leerkrachten geeft aan de methode niet  of bijna niet te gebruiken.Het muziekinstrumentarium was ontoereikend en veel leerkrachten hadden behoefte aan begeleiding of wilden dat er een vakdocent kwam lesgeven.Veel leerkrachten vinden zichzelf onbekwaam om een goede muziekles te geven. Veel leerkrachten vragen hiervoor begeleiding.

De vakdocent muziek, tevens groepsleerkracht, geeft zo nu en dan muziekles in andere groepen.

Dit is niet structureel geregeld maar, zoals eerder beschreven bij punt 1, kiezen we ervoor dit schooljaar alvast te starten. Deze uren willen we graag volgende jaren structureel inzetten.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
·  Wij willen dat het vak muziek weer “op de kaart staat” en in elke groep op een enthousiaste deskundige manier muziekles wordt gegeven.
· Wij willen een duurzame relatie aangegaan zijn met de muziekschool en  muziekverenigingen waarin vast staat op welke manier en op welk moment en met  welke middelen zij mede vorm geven aan ons muziekonderwijs.
·  Wij willen de talenten van alle kinderen benutten en ontwikkelen waarin muziektalent een vaste rol heeft.
·  Wij willen het muzikaal culturele aanbod van buiten naar binnen halen van bijvoorbeeld “Domijnen” (Artamuse).

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
De vakdocent muziek gaat per groep een lessencyclus doorlopen.  De eerste muziekles geeft de vakdocent zelf. De tweede les samen met de groepsleerkracht en de derde les geeft de groepsleerkracht zelf. Alle leerkrachten doen hieraan mee.Het startniveau zal niet gelijk zijn maar zal worden afgestemd op de leerkracht zodat een niveau bereikt wordt waardoor de leerkracht in staat is een heel jaar op een verantwoorde, gevarieerde en inspirerende manier muziekles kan geven. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders talenten door de muziek te koppelen aan dans, techniek, ict, taal, rekenen ect….

De vakdocent geeft korte inspirerende workshops tijdens de teamvergaderingen of bouwvergaderingen met als doel  een muzikale activiteit aan te bieden die direct inzetbaar is in de groep. Alle leerkrachten doen hieraan mee.

Alle beschikbare data zal in de digitale docentenmap geplaatst worden.

De vakdocent stimuleert het team om naar workshops, cursussen of inspiratiemiddagen te gaan om zichzelf meer te bekwamen op het gebied van muziek. Dit zijn workshops die aangeboden worden door SIEN en DOOR Limburg. Verder wijst de vakdocent het team op andere initiatieven op muziekgebied en inspirerende sites.De leerkrachten die dit wensen doen hieraan mee.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Iedereen  (25 leerkrachten/directie).

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken? Waarschijnlijk de harmonie en schutterij/drumband van Born, de fanfare van Buchten en Artamuse (“Domijnen”). Participerende scholen van dit project.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
De waarde van goed muziekonderwijs is groot. Op dit moment leveren de muziekmomenten zo veel plezier op bij de kinderen dat wij dit graag willen uitbouwen.

 · Wij hebben na deze periode ons muziekonderwijs gevormd rondom een muziekmethode die bij onze kinderen en leerkrachten  past.
·  Er is structureel tijd ingeroosterd voor talentenmiddagen.
·  Het team is deskundig/bekwaam  om wekelijks zelf  een goede doelgerichte inspirerende muziekles te geven.
·  De muziekverenigingen waarmee we een duurzame samenwerking zijn aangegaan hebben een vaste rol in het jaarlijks muziekaanbod. We gaan dit in het vroege vogels jaar uitproberen en afspreken voor de komende jaren.        
·  Artamuse (“Domijnen”) heeft een vaste rol in het jaarlijkse muziekaanbod. Dit gaan  we in het vroege vogels jaar uitproberen en afspreken voor de komende jaren.