OBS De Springdonk (Susteren)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?          

Concreet worden de volgende stappen gezet:

  • Kinderen worden door de groepsleerkrachten ondersteund om muziek in al haar facetten in te zetten tijdens thematisch werken. Hierdoor leren kinderen hun eigen talenten breder en beter kennen en benutten t.b.v. hun eigen ontwikkeling. Kinderen leren hun talenten op dit terrein in te zetten om zich in totaliteit te ontwikkelen.
  • In een afbouwend schema krijgen alle leerkrachten ondersteuning door een vakleerkracht muziek, waarbij de uitvoering steeds meer verschuift naar de groepsleerkracht. De groepsleerkracht ontwikkelt hierbij steeds meer kennis en vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs en de vakdocent ontwikkelt steeds meer kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogiek en groepsdynamiek.

Het muziekonderwijs ontwikkelt zich in drie jaar van losse muzieklessen naar geïntegreerd muziekonderwijs binnen het thematisch werken.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Binnen de visie van onze school (zoals ook beschreven in onze schoolgids) heeft cultuureducatie een stevige plek. Letterlijk staat er:

Cultuureducatie vormt een rode draad in ons onderwijs. We laten kinderen kennismaken en actief aan de slag gaan met verschillende kunstvormen, media en cultureel erfgoed. Ook dit draagt bij aan actieve deelname aan onze samenleving en het ontwikkelen van begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen om andere ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve denken en het oplossingsgerichte vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat wij in onze reguliere formatie ruimte hebben gecreëerd voor een vakdocent drama, die wekelijks met alle groepen werkt.

Alle groepsleerkrachten geven op dit moment wekelijks muziekonderwijs. Hierbij komen echter nog niet alle domeinen van muziekonderwijs (zoals benoemd in de SLO-leerlijn) structureel aan bod. De domeinen ‘luisteren’ en ‘bewegen’ komen op dit moment vaak aan bod; de domeinen ‘zingen’ en ‘muziek maken’ komen regelmatig maar minder frequent aan bod en het domein ‘lezen en noteren’ komt onvoldoende aan bod.

Omdat muziek in het dorpse leven van onze schoolomgeving een belangrijke culturele en verbindende factor is, hebben wij ervoor gekozen nu ons muziekonderwijs een structurele impuls te willen geven. In het schooljaar 2015-2016 geven wij het muziekonderwijs in de groepen 3 t/m 5 daarom een impuls door inzet van een docent muziek van onze culturele partner Myouthic. Deze inzet betreft 20 lessen per groep op jaarbasis en is gericht op overdracht van kennis, vaardigheden en durf naar de groepsleerkrachten op alle vijf de domeinen van muziekonderwijs. De inhoud van de muzieklessen is zoveel mogelijk gekoppeld aan de thema’s die in de groepen bij wereldoriëntatie aan bod komen.In de overige groepen worden de muzieklessen gegeven zoals hierboven eerder beschreven.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Over drie jaar willen wij het onderstaande gerealiseerd hebben binnen onze school:

• In de groepen 1 t/m 8 heeft muziekonderwijs een geïntegreerde en structurele plek binnen ons thematisch werken. • Alle groepsleerkrachten hebben op alle vijf de domeinen van muziekonderwijs voldoende bagage om structureel kwalitatief goed muziekonderwijs te bieden én om dit voor kinderen te integreren in ons thematisch werken.
• Daarnaast is er een (concrete plan voor) buitenschools aanbod voor alle kinderen van onze locatie en uit onze omgeving in samenwerking met verschillende culturele partners uit onze omgeving.

Op deze wijze wordt muziekonderwijs net zo verankerd binnen ons onderwijs en onze cultuureducatie, als de discipline drama.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
• Co-teaching in de groep door vakleerkracht en groepsleerkracht.
• Overlegmomenten voor vakdocent en groepsleerkrachten om de inhoudelijke en procesmatige afstemming te borgen.
• Studiedag(en) voor het gehele team in samenwerking met onze culturele partner.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?         
In totaal 21.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken? 
Myouthic en in een later stadium met de harmonie van Susteren.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
• Door het creëren van tijd en ruimte voor structureel overleg tussen groepsleerkrachten en vakleerkracht. Hierdoor vindt er echte afstemming plaats, die ook geborgd wordt in een werkdocument.
• Dit werkdocument wordt vervolgens omgezet naar beleid in ons Cultuurbeleidsplan. Dit Cultuurbeleidsplan is ook onderdeel van onze schoolgids en het schoolplan.
•  Wanneer er na deze drie jaar aandachtspunten t.a.v. het muziekonderwijs open staan, worden deze doorgezet naar het schoolplan voor de periode 2020-2024. Hierbinnen vindt vertaling plaats naar de jaarplannen.