De Parkschool (Limbricht)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Ontwikkeling van het zingen en bewegen op muziek in  thema s die in de klassen leven met ondersteuning van een gastdocent. Een plan opzetten waarin alle items uit de leerlijn Muziek aan bod komen. 

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Op dit moment wordt er weinig aan muziekonderwijs gedaan, veel collega’s voelen zich handelingsverlegen. Muzieklessen worden op eigen initiatief gegeven. Er wordt m.n. gezongen rondom jaarfeesten. Er is een gelegenheidskoortje rondom de Communie van leerlingen. Er is een gedeelte van de methode “moet je doen” aanwezig op school maar deze wordt niet gebruikt.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Muziek terug in de klas als vast onderdeel op het lesrooster waarbij de items van de leerlijn Muziek en Bewegen achtereenvolgens schoolbreed aan bod kunnen komen en er een doorgaande lijn zichtbaar is. Leerkrachten die zich handelingsbekwaam voelen.Bekijken of er een passende methodiek te vinden is voor ons specifiek onderwijs.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Coaching van s.o. leerkrachten in de klas zodat ze zelf muzieklessen leren verzorgen.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
De leerkrachten die werkzaam zijn in de s.o. afdeling van onze school. Het gaat dan om 8 klassen.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken? Muziekconsulente van Artamuse, die ervaring heeft in het speciaal onderwijs.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Een werkgroep bestaande uit 4 teamleden zal contacten onderhouden met de gastdocent van Artamuse. Daarna zal de werkgroep als regiegroep het muziekonderwijs blijven monitoren en borgen. Betrokkenheid van alle teamleden vragen. Een visie formuleren tav muziek en zichtbaar maken in het schoolplan van de Parkschool. Ouders informeren in de schoolgids.