Basisschool Gerardus Majella (Heerlen)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Onze basisschool wilt muziekonderwijs een nieuwe impuls gaan geven door samen te gaan werken met de muzikale omgeving: drie muziekverenigingen uit de wijk. Dit willen wij met zes andere scholen doen in Heerlen Noord. Alle leerlingen komen onder schooltijd in aanraking met goed muziekonderwijs dat (deels) wordt verzorgd door de muziekconsulent van SCHUNCK*. Na school vindt de verdieping plaats in samenwerking met de drie muziekverenigingen uit de buurt.

Onder schooltijd wordt de doorgaande leerlijn bewaakt door de muziekconsulent. Groep een tot en met vier geniet van muziekonderwijs waarin de basis wordt gelegd voor een algemene muzikale ontwikkeling. Leerlingen worden enthousiast gemaakt door te leren zingen en samen te zingen. Ze trainen het gehoor, er wordt ritmiek aangeleerd en ze bewegen op muziek.  De onderbouwleerlingen worden als het ware klaargestoomd voor het verdiepend muziekonderwijs in groep 5 en 6, waar er aandacht is voor het instrumentale muziekonderwijs. In de middenbouw verdiepen de leerlingen zich in het blaasinstrumenten en slagwerk. Daarnaast is er aandacht voor fanfares en harmonieën zelf. In de bovenbouw is het muziekonderwijs van de leerlingen gericht op pop- en rockmuziek. Leerlingen maken kennis met deze muziekstromingen en verdiepen zich in de bijbehorende instrumentaria. Theorie en geschiedenis worden gaandeweg, op een speelse manier, onderdeel van het lesprogramma.

 Alle leerlingen van de midden- en bovenbouw worden in de eerste periode warm gemaakt om zich na schooltijd te gaan verdiepen en een muziekinstrument te leren bespelen in de tweede periode van het schooljaar. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een bezoek van muzikanten (van de harmonie/fanfare/ SCHUNCK*) aan de midden- en bovenbouwgroepen die hun instrument introduceren of door een klassenbezoek te brengen aan een van de muziekverenigingen.

Na een inventarisatie wie vrijwillig een instrument wilt leren spelen worden de leerlingen in groepen opgedeeld (per instrument) en wordt er na schooltijd muziekonderwijs verzorgd door de muziekdocenten van SCHUNCK*. Afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen die voor een muziekinstrument gekozen hebben, worden zij ingedeeld in groepen van vijf leerlingen en ontvangen ze kleinschalig en persoonlijk theoretisch als praktijk muziekonderwijs.

Zodra leerlingen de basis van het instrument beheersen wordt gestimuleerd om samen te spelen met anderen. Door deze samenspelgroep wordt het contact tussen de muziekverenigingen en de school vergroot, maar ook de contacten tussen de muziekverenigingen onderling. Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk concert waarbij de leerlingen mee mogen spelen met de echte fanfare of harmonie. De leerlingen ervaren dat samen muziek maken fijn is en kunnen zich aansluiten bij een vereniging waarin ze hun muzikale ontwikkeling voort kunnen zetten.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
We hebben een vakleerkracht muziek. Hij verzorgt de muzieklessen in groep 1 t/m groep 8. Het is nu nog niet duidelijk of de vakleerkracht in het nieuwe schooljaar de muzieklessen kan vervolgen. Dit heeft te maken met de krimp van de school en formatietekort. De formatie van de vakleerkracht wordt dan ingezet voor de groepsformatie. Momenteel wordt er niet samen gewerkt met de muziekverenigingen in de wijk.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Het doel is om voor onze leerlingen gedurende de drie jaar, maar ook daarna kwalitatief goed muziekonderwijs te verzorgen. Door de komst van de muziekconsulent krijgt ons muziekonderwijs een boost en wordt er een doorgaande leerlijn op gesteld en bewaakt. De muziekconsulent geeft niet alleen de leerlingen les, maar zorgt er ook voor dat leerkrachten zich kunnen ontwikkelen tot bekwame docenten die voor hun eigen groep het muziekonderwijs kunnen geven.

Voor de leerlingen die extra verdieping willen, kunnen zich opgeven voor muzieklessen na schooltijd op de schoollocatie. Er wordt naar gestreefd dat de muziekconsulent die de muzieklessen in de klas geeft, ook de naschoolse lessen verzorgt. De muziekconsulent inventariseert in de begin van het jaar waar de leerlingen behoefte aan hebben en maakt een aanbod op maat voor de geïnteresseerde leerling.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
De vakleerkracht muziek kan versterking gebruiken in de bovenbouw. Als hij kan blijven, zal de muziekconsulente hem, samen met de groepsleerkrachten, coachen om eigentijds muziekonderwijs in combinatie met nieuwe media aan te bieden aan de leerlingen. De deskundigheid van de vakleerkracht zal groeien, alsmede de kennis van en over muziekles van de groepsleerkracht. Samen wordt gezocht naar een passende methode die ingezet kan worden en waar iedereen mee leert werken.

Als hij niet kan blijven, vult de muziekconsulent (deels) het gat in dat achter blijft in de muzieklessen.

De muziekconsulent geeft dan om de week de muziekles in de klas, waarbij de leerkrachten leert van de manier waarop hij dat doet en de leerlingen direct profiteren van het feit dat er een expert in de klas staat.

Samen spreken de consulent en de groepsleerkracht de les door die hij moet geven en worden er tips gegeven hoe hij die les moet aanpakken. Na de les vindt er een reflectie plaats om te groeien in hun nieuwe rol. De expertise van de muziekconsulent wordt dus niet alleen ingezet om muzieklessen in de klas te verzorgen, maar ook om de leerkracht in de klas klaar te stomen om dit zelf te doen. Deze begeleiding is belangrijk om de kwaliteit van het muziekonderwijs ook te bewaken als de muziekconsulent niet meer aanwezig is en om dit te verankeren in de school. 

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
De hele school doet mee aan het project, maar niet alle leerkrachten zullen muziekonderwijs in de klas verzorgen omdat dit vak maar een keer in de week op het programma staat. De groepsleerkracht die op dat moment voor de klas staat zal het traject van deskundigheidsbevordering doorlopen. Dat zijn 8 groepsleerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Culturele partners:

Koninklijke Fanfare St. Joseph Heerlerheide
Fanfare St. Caecilia Nieuw Einde
Harmonie St. Gerardus Heksenberg
SCHUNCK*

Andere scholen die deel willen nemen aan het plan:

Basisschool de Schakel
Basisschool Ganzerik
Basisschool St. Paulus
Basisschool Frans Postma         

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Allereerst wordt het niveau van muziekonderwijs omhoog getild door de komst van de consulent. Die zorgt ervoor dat de doorgaande leerlijn wordt verankerd in het onderwijs. Doordat hij in iedere groep en in ieder leerjaar les geeft, kan hij de gemakkelijk de kwaliteit bewaken en in het oog houden of lessen op elkaar aansluiten. Gedurende de drie jaar, zal hij telkens meer afstand nemen en de groepsleerkracht op de voorgrond laten treden in het muziekonderwijs.

Zoals eerder benoemd is samenwerking een belangrijke pijler. Leerlingen worden gestimuleerd om zich na schooltijd te verdieping in muziekonderwijs. Er ontstaat een nauwe samenwerking tussen muziekconsulent, de school en de verenigingen.