Basisschool Ganzerik (Heerlen)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Onze basisschool wilt muziekonderwijs een nieuwe impuls gaan geven door samen te gaan werken met de muzikale omgeving: drie muziekverenigingen uit de wijk. Dit willen wij met zes andere scholen doen in Heerlen Noord. Alle leerlingen komen onder schooltijd in aanraking met goed muziekonderwijs dat (deels) wordt verzorgd door de muziekconsulent van SCHUNCK*. Na school vindt de verdieping plaats in samenwerking met de drie muziekverenigingen uit de buurt.

Onder schooltijd wordt de doorgaande leerlijn bewaakt door de muziekconsulent. Groep een tot en met vier geniet van muziekonderwijs waarin de basis wordt gelegd voor een algemene muzikale ontwikkeling. Leerlingen worden enthousiast gemaakt door te leren zingen en samen te zingen. Ze trainen het gehoor, er wordt ritmiek aangeleerd en ze bewegen op muziek.  De onderbouwleerlingen worden als het ware klaargestoomd voor het verdiepend muziekonderwijs in groep 5 en 6, waar er aandacht is voor het instrumentale muziekonderwijs. In de middenbouw verdiepen de leerlingen zich in het blaasinstrumenten en slagwerk. Daarnaast is er aandacht voor fanfares en harmonieën zelf. In de bovenbouw is het muziekonderwijs van de leerlingen gericht op pop- en rockmuziek. Leerlingen maken kennis met deze muziekstromingen en verdiepen zich in de bijbehorende instrumentaria. Theorie en geschiedenis worden gaandeweg, op een speelse manier, onderdeel van het lesprogramma.

Alle leerlingen van de midden- en bovenbouw worden in de eerste periode warm gemaakt om zich na schooltijd te gaan verdiepen en een muziekinstrument te leren bespelen in de tweede periode van het schooljaar. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een bezoek van muzikanten (van de harmonie/fanfare/ SCHUNCK*) aan de midden- en bovenbouwgroepen die hun instrument introduceren of door een klassenbezoek te brengen aan een van de muziekverenigingen.

Na een inventarisatie wie vrijwillig een instrument wilt leren spelen worden de leerlingen in groepen opgedeeld (per instrument) en wordt er na schooltijd muziekonderwijs verzorgd door de muziekdocenten van SCHUNCK*. Afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen die voor een muziekinstrument gekozen hebben, worden zij ingedeeld in groepen van vijf leerlingen en ontvangen ze kleinschalig en persoonlijk theoretisch als praktijk muziekonderwijs.

Zodra leerlingen de basis van het instrument beheersen wordt gestimuleerd om samen te spelen met anderen. Door deze samenspelgroep wordt het contact tussen de muziekverenigingen en de school vergroot, maar ook de contacten tussen de muziekverenigingen onderling. Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk concert waarbij de leerlingen mee mogen spelen met de echte fanfare of harmonie. De leerlingen ervaren dat samen muziek maken fijn is en kunnen zich aansluiten bij een vereniging waarin ze hun muzikale ontwikkeling voort kunnen zetten.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Er zijn grote verschillen tussen de muzieklessen in de onderbouw en in de bovenbouw. De kleuterleerkrachten hebben de KLOS gevolgd dus kunnen gedegen muziekonderwijs geven aan jonge kinderen. De kleuterleerkrachten geven aan dat hun kennis opgefrist mag worden, maar dat hoeft niet met wekelijkse lessen.

De rest van de school werkt volgens de methode Eigenwijs, maar doet daar niet veel meer. De meeste groepsleerkrachten geven aan dat ze niet muzikaal onderlegd zijn en zouden baat hebben bij ondersteuning in hun lessen. Er is geen samenwerking met de muziekverenigingen in de wijk

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Het doel is om voor onze leerlingen gedurende drie jaar (maar ook daarna) kwalitatief goed muziekonderwijs te verzorgen. Door de komst van de muziekconsulent krijgt ons muziekonderwijs een boost en wordt er een doorgaande leerlijn op gesteld en bewaakt. De muziekconsulent geeft niet alleen de leerlingen les, maar zorgt er ook voor dat leerkrachten zich kunnen ontwikkelen tot bekwame docenten die voor hun eigen groep het muziekonderwijs kunnen geven.

De leerlingen die extra verdieping willen kunnen zich opgeven voor muzieklessen na schooltijd op de schoollocatie. Er wordt naar gestreefd dat de muziekconsulent die de muzieklessen in de klas geeft, ook de naschoolse lessen verzorgt. De muziekconsulent inventariseert in de begin van het jaar waar de leerlingen behoefte aan hebben en maakt een aanbod op maat voor de geïnteresseerde leerling.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
De muziekconsulent gaat direct in de klas aan het werk. Hij geeft om de week de muziekles, waarbij de leerkrachten leert van de manier waarop hij dat doet en de leerlingen direct profiteren van het feit dat er een expert in de klas staat. Groepsleerkrachten observeren de lessen, kunnen achteraf vragen stellen en op eigen initiatief deelnemen aan de lessen.

Van de 11 groepen zijn er vier kleutergroepen. De midden en bovenbouwgroepen zullen vaker door de muziekconsulent bezocht worden, doordat de groepsleerkrachten uit de leerjaren 3 t/m 8 daar meer aandacht nodig hebben dan de groepsleerkrachten in de onderbouw.

De deskundigheidsbevordering wordt door de muziekconsulent in de gaten gehouden, maar zal een proces op maat zijn. Waar de ene leerkracht behoefte aan heeft, kan een andere leerkracht al beheersen.  Wel wordt er vanuit gegaan dat leerkracht opgeleid worden om zelfstandig met de muziekmethode Eigenwijs te gaan werken.

De expertise van de muziekconsulent wordt dus niet alleen ingezet om muzieklessen in de klas te verzorgen, maar ook om de leerkracht in de klas klaar te stomen om dit zelf te doen.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
De hele school doet mee aan het project, maar niet alle leerkrachten zullen muziekonderwijs in de klas verzorgen omdat dit vak maar een keer in de week op het programma staat. De groepsleerkracht die op dat moment voor de klas staat zal het traject van deskundigheidsbevordering doorlopen. Dat zijn 11 groepsleerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Culturele partners:

Koninklijke Fanfare St. Joseph Heerlerheide
Fanfare St. Caecilia Nieuw Einde
Harmonie St. Gerardus Heksenberg
SCHUNCK

Andere scholen die deel willen nemen aan het plan:

Basisschool de Schakel
Basisschool St. Paulus
Basisschool Gerardus Majella
Basisschool Frans Postma         

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Allereerst wordt het niveau van muziekonderwijs omhoog getild door de komst van de consulent. Die zorgt ervoor dat de doorgaande leerlijn wordt verankerd in het onderwijs. Doordat hij in iedere groep en in ieder leerjaar les geeft, kan hij de gemakkelijk de kwaliteit bewaken en in het oog houden of lessen op elkaar aansluiten. Gedurende de drie jaar, zal hij telkens meer afstand nemen en de groepsleerkracht op de voorgrond laten treden in het muziekonderwijs.

Zoals eerder benoemd is samenwerking een belangrijke pijler. Leerlingen worden gestimuleerd om zich na schooltijd te verdieping in muziekonderwijs. Er ontstaat een nauwe samenwerking tussen muziekconsulent, de school en de verenigingen.