Basisschool De Windwijzer (Heerlen)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?            
Onze basisschool wilt muziekonderwijs gaan vormgeven door het inzetten van een expert op dit gebied: een muziekconsulent vanuit SCHUNCK*. Deze consulent zet, samen met de directie en het team een algemene doorgaande leerlijn uit voor de hele school zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

De muziekconsulent leidt gedurende drie jaar de groepsleerkrachten op zodat zij muziekonderwijs in de klas zelf leren te geven aan de hand van een muziekmethode. De groepsleerkrachten geven de andere helft van de lessen in hun eigen klas en wordt daarin begeleid door de muziekconsulent. Deze begeleiding gebeurt op maat, afhankelijk waar een groepsleerkracht behoefte aan heeft.

Het eerste jaar word de groepsleerkracht intensief begeleid, daarna wordt hij meer losgelaten. Gedurende drie jaar zal de muziekconsulent de helft van de muzieklessen in de klas blijven verzorgen, maar wordt de zelfstandigheid van de leerkracht groter. Vanzelfsprekend is er nog contact en coacht de muziekconsulent de groepsleerkrachten aan de hand van zijn behoeften. De muziekconsulent zal vanaf het tweede jaar, wanneer de kinderen onder schooltijd geproefd hebben aan het muziekonderwijs, na schooltijd verdiepende muzieklessen verzorgen. In het eerste jaar zal de muziekconsulent contacten leggen met de plaatselijke muziekverenigingen, om hen te betrekken bij het muziekonderwijs onder en na schooltijd. Groepsleerkrachten en directie staan open voor demonstraties in de klas en een intensievere samenwerking met de buurt.

De muziekconsulent inventariseert in de begin van het jaar waar de leerlingen behoefte aan hebben en stelt op basis daarvan een naschools aanbod samen. Leerlingen kunnen op deze manier na schooltijd, op school, verdiepende lessen volgen.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Iedere leerkracht geeft zijn eigen muzieklessen naar eigen kennen en kunnen. Hierdoor verschilt het niveau per leerkracht en per groep. De kleutergroepen hebben 55 minuten per week ingeroosterd voor muziekles, bij de groepen 3 tot en met 8 zijn dat 30 minuten per week.

Bij het muziekonderwijs maken wij gebruik van de methode “Muziek moet je doen”. Deze muziekmethode is aangeschaft nadat de vakleerkracht muziek weg is gevallen, om de groepsleerkrachten handvaten te geven het muziekonderwijs zelf in te vullen. Leerkrachten willen hier mee werken en proberen dat ook maar vinden dit moeilijk. Er heerst geen klimaat op school waarin er bruisend en eigentijds muziekonderwijs wordt gegeven.

De methode Kazoo is afgelopen tijd door de leerkrachten van groep 7 en 8 getest. Dat is ze goed  bevallen en in overleg met de muziekconsulent willen ze wellicht deze methode inzetten om mee te gaan werken in de toekomst.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Het doel is om voor onze leerlingen gedurende de drie jaar, maar ook daarna kwalitatief goed muziekonderwijs te verzorgen. Door de komst van de muziekconsulent krijgt ons muziekonderwijs een boost en wordt er een doorgaande leerlijn op gesteld en bewaakt. De muziekconsulent geeft niet alleen de leerlingen les, maar zorgt er ook voor dat leerkrachten zich kunnen ontwikkelen tot bekwame docenten die voor hun eigen groep het muziekonderwijs kunnen geven. Leerlingen die extra verdieping willen kunnen zich na een jaar opgeven voor muzieklessen na schooltijd op de schoollocatie. Er wordt naar gestreefd dat de muziekconsulent die de muzieklessen in de klas geeft, ook de naschoolse lessen verzorgt.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
De focus in dit project ligt op muzieklessen in de klas en deskundigheidsbevordering in de klas. De muziekconsulent gaat direct in de klas aan het werk. Hij geeft om de week de muziekles, waarbij de leerkrachten leert van de manier waarop hij dat doet en de leerlingen direct profiteren van het feit dat er een expert in de klas staat. Groepsleerkrachten observeren de lessen, kunnen achteraf vragen stellen en op eigen initiatief deelnemen aan de lessen. Doordat de groepsleerkrachten de andere helft van de lessen zelf verzorgt, heeft deze niet alleen een goed voorbeeld, maar kan hij of zij ook dingen zelf in de praktijk testen en loopt hij in zijn eigen lessen tegen problemen aan.

De deskundigheidsbevordering wordt door de muziekconsulent in de gaten gehouden, maar zal een proces op maat zijn. Waar de ene leerkracht behoefte aan heeft, kan een andere leerkracht al beheersen. De expertise van de muziekconsulent wordt dus niet alleen ingezet om muzieklessen in de klas te verzorgen, maar ook om de leerkracht in de klas klaar te stomen om dit zelf te doen.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
De hele school doet mee aan het project, maar niet alle leerkrachten zullen muziekonderwijs in de klas verzorgen omdat dit vak maar een keer in de week op het programma staat. De groepsleerkracht die op dat moment voor de klas staat, zal het traject van deskundigheidsbevordering doorlopen. Dat zijn negen groepsleerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Wij vragen de expertise van de culturele instelling SCHUNCK*. We hebben eerder samengewerkt en omdat we ook in samenwerking met onder andere deze instelling Cultuureducatie met Kwaliteit verzorgen, vinden we het verstandig om deze  samenwerking  uit te breiden en in te bedden in onze werkwijze.

Zoals eerder benoemd, zijn er geen muzikale verenigingen in de wijk om bij aan te sluiten. Met een muzikale uitvoering aan het eind van het schooljaar, proberen we een goede samenwerking met de buurt te creëren. 

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Allereerst wordt het niveau van muziekonderwijs omhoog getild door de komst van de consulent. Die zorgt ervoor dat de doorgaande leerlijn wordt verankerd in het onderwijs. Doordat hij in iedere groep en in ieder leerjaar les geeft, kan hij de gemakkelijk de kwaliteit bewaken en in het oog houden of lessen op elkaar aansluiten. Gedurende de drie jaar, zal hij telkens meer afstand nemen en de groepsleerkracht op de voorgrond laten treden in het muziekonderwijs.

Zoals eerder benoemd is deskundigheidsbevordering een belangrijke pijler. Leerkrachten worden opgeleid om zelf muziekonderwijs te geven, waardoor deze ook structureel in het onderwijs ingebed kan worden. Na drie jaar voelt het team zich handelingsbekwaam om deze lessen met plezier en overtuiging te geven aan hun eigen groep.

De naschoolse lessen kunnen dan, met extra gelden vanuit de school of vanuit SCHUNCK* worden voortgezet, afhankelijk van de beschikbare budgetten en interesse vanuit de leerlingen.