Basisschool de Vlieger (Hoensbroek)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Onze basisschool wilt muziekonderwijs gaan vorm geven door het inzetten van een expert op dit gebied: een muziekconsulent vanuit SCHUNCK*. Deze consulent zet, samen met de directie en team een algemene doorgaande leerlijn uit voor de hele school zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

De muziekconsulent komt in de klas de helft van de muzieklessen verzorgen. De groepsleerkrachten geeft de andere helft van de lessen, en wordt daarin begeleid door de muziekconsulent. De begeleiding gebeurt op maat, op initiatief van de groepsleerkracht.

Op deze manier zijn onze leerlingen drie jaar verzekerd van kwalitatief goed onderwijs, dat aansluit op hun niveau en leefwereld.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
De focus van de school ligt momenteel voornamelijk op de cognitieve gebieden: het reken- en taalonderwijs. We bieden de hun leerlingen een algemene kunstzinnige vorming, zodat zij zich op die manier kunnen uiten. De kwaliteit van het muziekonderwijs is echter niet wat het zou kunnen zijn. Iedere leerkracht geeft zijn eigen muzieklessen naar eigen kennen en kunnen. Hierdoor verschilt het niveau per leerkracht en per groep. De doorgaande leerlijn wordt niet voldoende gewaarborgd en we werken ook niet met een muziekmethode.

In verscheidene samenwerkingsprojecten met de wijk en de culturele omgeving komt het aspect muziek naar voren, bijvoorbeeld in het Cultuureducatieprogramma ABEL (waar muziekonderwijs een van deelprogramma’s is) of een samenwerkingsproject met HAK waarbij leerlingen na schooltijd muzieklessen kunnen volgen.

Muziekonderwijs in deze projecten komt maar deels naar voren. De leerlingen beleven veel plezier hieraan, maar naar onzes inziens blijven die een aanvulling op het programma en maken zij geen deel uit van het basisaanbod. In de toekomst willen we dat zo houden.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Het doel is om onze leerlingen gedurende de drie jaar, maar ook daarna kwalitatief goed muziekonderwijs te geven. Door de komst van de muziekconsulent krijgt ons muziekonderwijs een boost en wordt de doorgaande leerlijn bewaakt.

Gedurende de drie jaar, ontwikkelen groepsleerkrachten zichzelf tot bekwame docenten die voor hun eigen groep het muziekonderwijs kunnen geven. Hij/Zij leert door te doen en door te kijken en wordt ondersteund en ontzorgd door de muziekconsulent gedurende dit proces.

Kinderen nemen deel aan muziekprojecten, waar de buurt bij betrokken wordt. Deze projecten zijn incidenteel en zullen enkel een aanvulling zijn op het curriculum.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
De focus in dit project ligt op muzieklessen in de klas en deskundigheidsbevordering in de klas. De muziekconsulent gaat direct in de klas aan het werk. Hij geeft om de week de muziekles, waarbij de leerkrachten leert van de manier waarop hij dat doet en de leerlingen direct profiteren van het feit dat er een expert in de klas staat. Groepsleerkrachten observeren de lessen, kunnen achteraf vragen stellen en op eigen initiatief deelnemen aan de lessen.

Doordat de groepsleerkrachten de andere helft van de lessen zelf verzorgt, heeft deze niet alleen een goed voorbeeld, maar kan hij of zij ook dingen zelf in de praktijk testen en loopt hij in zijn eigen lessen tegen problemen aan.

Het initiatief van deskundigheidsbevordering ligt bij de groepsleerkracht. Hij of zij wendt zich tot de expert, die hem verder op weg zal helpen. Wilt de groepsleerkracht bijvoorbeeld de focus leggen op ‘Het lezen en noteren’, geeft de muziekconsulent hem de juiste middelen om dit te doen. Wilt hij een muziekproject opzetten rondom een thema, dan helpt hij dit vorm te geven en wilt hij bijvoorbeeld zijn vakkennis uitbreiden, dan vertelt de expert hem waar hij moet zijn.

De expertise van de muziekconsulent wordt dus niet alleen in gezet om muzieklessen in de klas te verzorgen, maar ook om de leerkracht in de klas klaar te stomen om dit zelf te doen.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Per groep zal een leerkracht deelnemen aan de deskundigheidbevordering, dus acht in het totaal.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Wij vragen de expertise van de culturele instelling SCHUNCK*. Door eerdere ervaringen zijn we tevreden over hun werkwijze en kunnen zij een muziekconsulent bieden die onze populatie leerlingen kan inspireren.

Daarnaast zijn er een aantal samenwerkingsprojecten die doorlopen. Dat willen we zeker blijven doen. De muziekconsulent kan de verbinding tussen die projecten en de wekelijkse lessen in de klas leggen, waardoor die samenwerking uitgebied en ingebed in het onderwijs wordt.

De muziekconsulent zal in zijn aanpak, zoveel mogelijk rekening houden met waarborgen van bestaande projecten en het opzetten van eventuele nieuwe projecten om de buurt te betrekken bij het onderwijs.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Allereerst wordt het niveau van muziekonderwijs omhoog getild door de komst van de consulent. Die zorgt ervoor dat de doorgaande leerlijn wordt verankerd in het onderwijs. Doordat hij in iedere groep en in ieder leerjaar les geeft, kan hij de gemakkelijk de kwaliteit bewaken en in het oog houden of lessen op elkaar aansluiten. Gedurende de drie jaar, zal hij telkens meer afstand nemen en de groepsleerkracht op de voorgrond laten treden in het muziekonderwijs.

Zoals eerder benoemd is deskundigheidsbevordering een belangrijke pijler. Leerkrachten worden opgeleid om zelf muziekonderwijs te geven, waardoor deze ook structureel in het onderwijs ingebed kan worden. Na drie jaar voelt het team zich handelingsbekwaam om deze lessen met plezier en overtuiging te geven aan hun eigen groep.