Basisschool De Tovertuin (Sittard)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?          
We willen een doorgaande lijn in de muzieklessen in opbouw en inhoud. Waarbij we rekening houden met de verschillende achtergronden en culturen van de populatie van onze basisschool en deze daar ook in verwerken.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs? 
In de meeste groepen bestaat de muziekles uit losse lessen gebaseerd op Muziek moet je doen of eigen initiatief van de leerkracht. Daarnaast zijn we al sinds drie jaar in de groepen 5 t/m bezig met het project MuziKids; een samenwerking met de fanfare en de muziekschool

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?       
Een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 waarin ruimte is voor uitingen in muziek vanuit verschillende culturen en een gestructureerde opbouw in aanbod.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Met ondersteuning inzicht krijgen in de verschillende leerlijnen van muziek: zingen luisteren vastleggen bewegen en daarbij het betekenisvol maken door vanuit de verschillende culturen liedjes, ritmes en melodieën te zoeken.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
We willen starten in de onderbouw: 4 leerkrachten tweede jaar middenbouw: 3 / 4 leerkrachten derde jaar bovenbouw 3/ 4 leerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken? Samenwerking met Artamuse en fanfare.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Door de zelfontworpen lessen waarin vanuit betrokkenheid met de kinderen een doorlopende lijn wordt opgezet en daarbij passende materialen gezocht worden; overzichtelijkheid en vanuit wat de kinderen aanspreekt en de leerkracht uit te rusten met de vaardigheden om deze lessen goed vorm te geven.