Basisschool de Kring (Genhout)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Wij willen kinderen hun muzikale talenten laten ontdekken door een gevarieerd aanbod te bieden.

We streven naar een doorgaande lijn in de muzieklessen in opbouw en inhoud. In samenwerking met Artamuse en de muziekvereniging bieden wij lessen/workshops aan met als doel kinderen kennis te laten maken met instrumenten, zang en dans.

In de groepen zelf gaan we , tijdens de muzieklessen, ons zelf als leerkrachten bekwamer maken door gebruik te maken van een vakdocent. De vakdocent geeft een voorbeeld-les. De volgende les wordt door de vakdocent en de groepsleerkracht samen gegeven. De leerkracht neemt al een gedeelte van de les over en de vakdocent observeert en evalueert. De volgende les neemt de leerkracht er weer een gedeelte bij, de 3e les wordt door de leerkracht zelf gegeven. Het is dus steeds een cyclus van 3 lessen.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
In de meeste groepen bestaat de muziekles uit losse lessen, gebaseerd op Muziek moet je doen, eigen initiatief van leerlingen en/of leerkracht. Vaak wordt gebruik gemaakt van het digi bord. Tijdens de lessen worden vaak beweegmomenten ingebouwd met dansjes van “Just dance”. In de onderbouw, met name groep ½  wordt nog veel gezongen. Muziek sluit aan bij het thema dat  op dat moment centraal staat bij Speelplezier.

 Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
- Een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8
- Muziek weer “op de kaart” zetten.
- Wij willen een duurzame relatie aangaan met de muziekschool en de muziekvereniging waarin vast staat op welke manier en op welk moment en met welke middelen zij /wij vorm geven aan ons muziekonderwijs.
- We willen de talenten van kinderen benutten en  ontwikkelen
- Wij willen het muzikaal culturele aanbod van buiten naar binnen halen van bijvoorbeeld “Domijnen”(Artamuse)

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
De vakdocent muziek begeleidt in alle groepen een lessen cyclus. Alle leerkrachten nemen deel aan de scholing. Met de individuele leerkracht wordt afgestemd welk einddoel bereikt zal worden.

Het streven is dat de leerkracht na een jaar begeleiding zelf weer op een goede en verantwoorde manier zijn mof haar muzieklessen kan geven. Rekening houdend met ieders talenten.

Tijdens een team/bouwvergadering of studiemoment geeft de vakdocent workshops om leerkrachten te inspireren, met als doel een muzikale activiteit aan te bieden die direct inzetbaar is in de groep.

Alle beschikbare data wordt in de docenten map geplaatst.

De vakdocent stimuleert leerkrachten om naar workshops, cursussen en inspiratiemiddagen te gaan om zichzelf meer te bekwman op het gebied van muziek. Dit zijn workshops die aangeboden worden door SIEN en DOOR Limburg. Verder wijst de docent op inspirerende sites.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Het hele team  (13 leerkrachten, ib er en directeur)

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken? Samenwerking met Artamuse en de fanfare van Genhout.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Er zal een doorgaande lijn opgesteld worden, met passende activiteiten en materialen. Dit wordt vastgelegd en opgeslagen in de Docentenmap waar elke leerkracht steeds bij kan.