Basisschool De Doolgaard (Horst)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
In alle groepen wordt muziekles gegeven. In de groepen 1, 2-3 wordt de muziekles gegeven door de groepsleerkracht. De groepen 4 t/m 6 hebben per week 45 minuten muziekles; de ene week krijgen ze les van de vakleerkracht muziek, de andere week krijgen ze les van de groepsleerkracht; de groepen 7 en 8 krijgen ook op deze manier muziekonderwijs maar dan 30 minuten per week. We willen  een doorlopende leerlijn ontwikkelen en borgen voor wat betreft het muziekonderwijs op de Doolgaard.

Daarnaast gaan we muziek inzetten als middel voor een verdere ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en binnen onze kernwaarde(en) van Dalton: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Ook gaan we werken aan een verdere professionalisering van de leerkrachten op het gebied van muziek.

Binnen de muzieklessen gaan we werken met korte projecten, waarbij leerlingen kennis maken en/of gaan spelen op diverse instrumenten (vooral blaas- en slaginstrumenten). Hierin gaan we bij een aantal projecten samenwerken met o.a. de Koninklijke Harmonie van Horst.

De leerlingen laten in een uitvoering zien en horen wat ze geleerd hebben.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
In de groepen  1, 2-3 geeft de groepsleerkracht de muzieklessen. In de groepen 4 t/m 8 geeft de vakleerkracht muziek om de week de muziekles. De andere week geeft de eigen groepsleerkracht de muziekles, die in de meeste gevallen aansluit op de les van de vakleerkracht.  Groep 4 t/m 6 krijgt 45 minuten muziekles per week ; voor groep 7 en 8 is dit 30 minuten per week. In de groepen 4 t/m 7 werken we met het project “Muziek in de klas”, dat ontwikkeld is door Kunstencentrum Jeruzalem te Venray.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Ontwikkelen en borgen van een doorgaande leerlijn voor het  muziekonderwijs voor  de groepen 1 t/m 8, dat aansluit bij de visie van de school. Leerlingen plezier laten ervaren door bezig te zijn met muziek. Dat leerlingen binnen de muzieklessen kennis maken, snuffelen aan en dat hun interesse opwekt wordt voor verschillende soorten muziek en voor een aantal muziekinstrumenten, o.a. blaasinstrumenten en snaarinstrumenten. Muziek inzetten als middel om de leerlingen zich verder te laten ontwikkelen binnen de Dalton kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Ook binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling willen wij muziek inzetten als middel.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
De vakleerkracht volgt vakliteratuur op het gebied van muziekonderwijs op de basisschool en neemt regelmatig deel aan workshops en/of cursussen. De vakleerkracht gaat een opleiding Post HBO muziekspecialist op de ‘Kempel’ in Helmond. Binnen het team zal de vakleerkracht samen met de leerkrachten de doorgaande lijn opzetten van 1 naar 8. De vakleerkracht zal de leerkrachten ondersteunen en meer inzicht geven in welke doelen in welk jaar bereikt moeten worden. Ook biedt zij ondersteuning bij het geven van muziekonderwijs.

 Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Het aantal leerkrachten dat hierbij betrokken is, is het hele team. Ongeveer 30 leerkrachten. De activiteiten en deskundigheidsbevorderingen vindt plaats individueel vooraf en tijdens de les en tijdens vergaderingen.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Koninklijke Harmonie van Horst en Kunstencentrum Jerusalem, Venray (project “Muziek in de klas”).

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
- Doorgaande leerlijn voor muziekonderwijs voor de groepen 1 t/m 8 goed vastleggen en borgen en implementeren op klassenniveau.
- Muziekonderwijs komt meermalen terug in werk en sectievergaderingen.
- Professionaliseren van de leerkrachten op het gebied van muziek.