Basisschool de Achtbaan Melick

Brede School de Achtbaan streeft een brede ontwikkeling van kinderen na. Muziek maken wordt als een belangrijk onderdeel gezien. Door gemeentelijk beleid werd het mogelijk samen te gaan werken met de plaatselijke muziekverenigingen. Dit heeft geleid tot een zeer geslaagd project in het schooljaar 2014-2015. Afgelopen schooljaar zijn er in de groepen 3-4-5-6 , op projectbasis, 2-wekelijkse muzieklessen gegeven. Deze worden verzorgd door een vakleerkracht. In de opzet is het de bedoeling dat de groepsleerkracht in de ‘vrije’ week zelf een les verzorgd aan de hand van observaties en tips uit de les, gegeven door de muziekdocent. Alle betrokkenen zijn over het eerste jaar zeer enthousiast. Vanuit de partners is dan ook uitgesproken, dat het project niet alleen voortgezet dient te worden, maar ook nog uitgebreid gaat worden naar groep 1 en 2.


DOOR! blikt samen met Brede School de Achtbaan terug op hun 'Vroege Vogel' jaar:


Wat heeft het traject van ‘meer muziek in de klas in Limburg’ tot nu toe opgeleverd?

Kinderen hebben plezier in het maken van muziek en hebben nu al meer muzikale vaardigheden ontwikkeld. Leerkrachten zijn meer bekwaam geworden in het geven van muziekonderwijs. Samenwerking met de muzikale verenigingen is uitgebreid.

Welke activiteiten hebben jullie ondernomen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie hebben hier aan deelgenomen?

Leerkrachten zijn gecoacht middels het meester-gezel model. De eerste week wordt de muziekles gegeven door de muziekdocent. De leerkracht observeert. De tweede week geeft de leerkracht dezelfde les en de muziekdocent coacht. De derde week geeft de leerkracht geheel zelfstandig de les. Naast het begeleiden en coachen van de leerkrachten worden ook de pabo studenten meegenomen in dit traject. De Brede School de Achtbaan is namelijk ook "opleidingsschool". Wij leiden, samen met de Nieuwste PABO, studenten op. Op deze manier willen we de toekomstige leerkrachten beter toerusten voor het verzorgen van goed muziekonderwijs.

Leerkrachten worden tijdens, als ook na schooltijd begeleid in het voorbereiden en uitvoeren van hun muzieklessen. Zo zijn er tot nu toe een twee bijeenkomsten geweest voor het gehele team, waarin we samen muziek hebben gemaakt en ervaren hebben wat dat betekent en van ons vraagt. Uiteindelijk moet dit leiden naar beter toegeruste leerkrachten; kinderen die plezier ervaren in het maken van muziek en krachtige verenigingen in ons dorp Melick.

Hoe werden de trainingen/ scholing ervaren door de groepsleerkrachten?

Leerkrachten vinden het werken volgens het meester gezel model prettig. Er wordt aangesloten bij hun ontwikkelingsbehoefte. De teambijeenkomsten waren vooral stimulerend.

Met welke samenwerkingspartners hebben jullie samen gewerkt?

Wij werken samen met Harmonie Concordia uit Melick en muziekschool Myouthic.

Wat vinden jullie belangrijk bij muziekonderwijs ?

Creativiteitsontwikkeling, samenwerking, sociaal/emotionele ontwikkeling, kennismaking met/ oriëntatie op verschillende disciplines, plezier, verbetering sfeer in de leeromgeving.

Wat is de mooiste opbrengst van dit schooljaar binnen het muziekonderwijs?

Kinderen beleven plezier aan muziek maken. Leerkrachten voelen zich vaardiger in het verzorgen van muziekonderwijs.