Voucherregeling popmuziek

DOOR! is de Limburgse provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. Muziekverenigingen, zoals harmonieën, fanfares en koren, maar ook muziekcollectieven, muziekscholen, poppodia  en regionale popkoepels zijn sterk verbonden aan de lokale gemeenschappen. Deze organisaties dragen bij aan het gemeenschapsgevoel en de gemeenschapszin in die gemeenschappen.

Door ook te investeren in een goede samenwerking tussen de popsector en onderwijs ontstaat ook voor de lange termijn een meer bestendige relatie. Dit is dan ook de reden waarom de provinciale popkoepel Stichting Popmuziek Limburg heeft besloten hebben om, in nauw overleg met de Provincie Limburg, een stimuleringsregeling te ontwikkelen. Deze regeling heeft als doel om de samenwerking tussen de Limburgse popsector en de scholen die structureel muziekonderwijs willen implementeren  te ondersteunen. Het betreft hier zowel scholen uit het primair onderwijs als uit het voortgezet onderwijs.

Doelstelling van de regeling

Stimuleren van een duurzame samenwerking tussen Primair- of Voortgezet Onderwijsscholen met de Limburgse popsector in het kader van het muziekonderwijs.

Bijdrage

Stichting Popmuziek Limburg geeft voor het schooljaar 2017-2018 eenmalig een bedrag van €1.000,- per poporganisatie.

Voorwaarden

 1. Onder een poporganisatie wordt verstaan: poppodia en -festivals, popacts,  popmuziekcollectieven en jongerencentra met een structurele popprogrammering;
 2. Particuliere personen kunnen geen aanvraag indienen;
 3. Aanvrager komt uit de omgeving van de school en is gezeteld en actief in de provincie Limburg;
 4. Er vindt in het kader van muziekonderwijs een samenwerking plaats tussen de aanvrager en een school. Deze samenwerking wordt via onderstaand aanvraagformulier bezegeld;
 5. Het samenwerkingsproject vindt plaats in het kader van:
  1. “Vroege Vogeltraject van DOOR!”,
  2. Landelijke regeling “Impuls Muziekonderwijs”,
  3. Scholen die de intentie hebben om één van beide regelingen aan te vragen,
  4. Scholen die reeds een doorlopende leerlijn muziek gerealiseerd hebben;
 6. De samenwerking vindt plaats gedurende het schooljaar 2017 – 2018; Voor meer informatie over de subsidieregelingen (a en b) adviseren we u de school contact op te laten nemen met Hanneke Suilen via www.doormuziek.nl;
 7. De aanvrager is bereid aan een schriftelijk evaluatie mee te werken om op die manier succesverhalen en leerpunten te kunnen bundelen en beschikbaar te stellen;  
 8. Uitgangspunt is dat er per organisatie in het schooljaar 2017-2018 slechts eenmaal gebruik gemaakt kan worden van deze subsidieregeling. Indien er vanwege de plaatselijke situatie gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken, kan Stichting Popmuziek Limburg hierop een uitzondering maken (bv. omdat er zich meerdere basisscholen binnen het verzorgingsgebied van één organisatie bevinden);
 9. Cateringkosten zijn niet subsidiabel.
 10. Reguliere projecten / activiteiten van cultuurcentra en muziekscholen (die tot hun werkplan / activiteitenplan behorend) komen niet voor deze regeling in aanmerking;
 11. Dezelfde projecten / activiteiten die door een gemeente of de Provincie Limburg al op een andere manier worden financiert dan genoemd onder 10 komen niet voor deze regeling in aanmerking. Hiertoe behoren ook projecten die mede mogelijk worden gemaakt met middelen uit de Motie Volkscultuur.
 12. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting Popmuziek Limburg. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar oordeel van de het bestuur van Stichting Popmuziek Limburg tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan het bestuur van enige bepaling afwijken.

Criteria

 • Het project draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van kinderen;
 • Het project past binnen de doorgaande lijn muziekonderwijs van de school;
 • Het project is een samenwerking tussen school en (pop)organisatie;
 • Het project kan een link leggen tussen wat er binnen school en buiten school gebeurd.

Aanvraagprocedure

Uw aanvraag begint met het invullen van het aanvraagformulier inclusief de projectopzet met financiële onderbouwing. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een samenwerkingsovereenkomst (oftewel het aanvraagformulier) tussen uw organisatie en basisschool. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Uw aanvraag dient uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de aanvang van uw project bij ons in bezit te zijn. Wij nemen uw aanvraag vervolgens in behandeling en zullen u binnen 3 weken berichten. Bij een positief bericht ontvangt u direct de beschikking en het evaluatieformulier. Zodra uw project beëindigd is, dient u ons binnen maximaal twee maanden de afrekening te sturen inclusief het ingevulde evaluatieformulier en (kopieën) van de betaalde facturen. Zodra het project daadwerkelijk is afgerond en wij alle bescheiden naar behoren hebben ontvangen, zullen wij u het toegekende bedrag overmaken.

Uw aanvraag kunt u per post versturen naar:

Stichting Popmuziek Limburg, Postbus 203, 6040 AE Roermond, of via e-mail: paul@popinlimburg.nl   

Looptijd:

De regeling Stimuleringsregeling samenwerking Limburgse popsector met Onderwijs schooljaar 2017-2018 gaat van start op 1 mei 2017. Uw kunst hiervoor aanvragen indienen tot uiterlijk 30 maart 2018.

Vragen? Voor meer informatie over de procedurele kant van deze regeling kunt u contact opnemen met Paul Moerel (paul@popinlimburg.nl / 0475-399263).

DOOR! heeft deze regeling met zorg samengesteld. Mocht echter gedurende de looptijd van de regeling blijken dat een bijstelling van de regeling noodzakelijk is, houdt DOOR! zich het recht voor om dit te doen.