Voucherregeling muziekverenigingen

DOOR! is de Limburgse provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. Muziekverenigingen, zoals harmonieën en fanfares, tamboerkorpsen, koren en schutterijen zijn onlosmakelijk verbonden aan de lokale gemeenschappen. Deze verenigingen dragen bij aan het gemeenschapsgevoel en de gemeenschapszin in die gemeenschappen. Door te investeren in een goede samenwerking tussen verenigingen en onderwijs ontstaat ook voor de lange termijn een meer bestendige relatie.

Dit is dan ook de reden waarom 4 grote muziekbonden in Limburg (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg(VNK-L)) besloten hebben om, in nauw overleg met de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg, een stimuleringsregeling te ontwikkelen. Deze regeling heeft als doel om de samenwerking tussen muziekverenigingen en de scholen die structureel muziekonderwijs willen implementeren  te ondersteunen. Het betreft hier zowel scholen uit het primair onderwijs als uit het voortgezet onderwijs.

Doelstelling van de regeling

Stimuleren van een duurzame samenwerking tussen primair- of voortgezet onderwijsscholen met muziekverenigingen in het kader van het muziekonderwijs.

Bijdrage

De muziekbonden geven, via het Huis voor de Kunsten Limburg, voor het schooljaar 2017 – 2018 eenmalig een bedrag van € 1.000,- per vereniging.

Voorwaarden

 1. De aanvrager is een Limburgse muziekvereniging die lid is van of aangesloten is bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en/of het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg(VNK-L). Daarnaast mogen ook leden van de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten afdeling Limburg (FASO-L) van deze regeling gebruik maken.  
 2. Er vindt in het kader van muziekonderwijs een samenwerking plaats tussen een muziekvereniging en een school. Deze samenwerking wordt via onderstaand aanvraagformulier bezegeld. Het samenwerkingsproject vindt plaats in het kader van
  1. “Vroege Vogeltraject van DOOR!”,
  2. “landelijke regeling Impuls Muziekonderwijs”,
 3. Als het een primair onderwijs school betreft die nog geen gebruik maakt van een van beide bovengenoemde subsidieregelingen moet zij wel voornemens zijn om dit te gaan doen. Voor meer informatie over de voorwaarden adviseren we u de school contact op te laten nemen met Hanneke Suilen via www.doormuziek.nl/contact.  
 4. De samenwerking vindt plaats gedurende het schooljaar 2017 – 2018.
 5. De aanvrager geeft via een begroting blijk van een verantwoorde begroting. Cateringkosten zijn bijvoorbeeld niet subsidiabel.
 6. De aanvrager is bereid aan een schriftelijk evaluatie mee te werken om op die manier succesverhalen en leerpunten te kunnen bundelen en beschikbaar te stellen voor collega-verenigingen.
 7. Uitgangspunt is dat er per vereniging in het schooljaar 2017 – 2018 slechts eenmaal gebruik gemaakt kan worden van deze subsidieregeling. Indien er vanwege de plaatselijke situatie gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken, kan het Huis voor de Kunsten Limburg hierop een uitzondering maken (bv. omdat er zich meerdere basisscholen binnen het verzorgingsgebied van één vereniging bevinden).

Criteria

a)    Het project draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van kinderen.
b)   Het project past binnen de doorgaande lijn muziekonderwijs van de school.
c)    Het project kan een link leggen tussen wat er binnen school en buiten school gebeurt.

Aanvraagprocedure

Uw aanvraag begint met het invullen van het aanvraagformulier inclusief de projectopzet met financiële onderbouwing. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Uw aanvraag dient ruim voorafgaand aan de aanvang van uw project in ons bezit te zijn. Wij nemen uw aanvraag vervolgens in behandeling en zullen u binnen 4 weken berichten. Bij een positief bericht ontvangt u direct de beschikking en het evaluatieformulier. Zodra uw project beëindigd is, dient u ons binnen maximaal drie maanden de afrekening te sturen inclusief het ingevulde evaluatieformulier en de betaalde facturen. Zodra het project daadwerkelijk is afgerond en wij alle bescheiden naar behoren hebben ontvangen, zullen wij u het toegekende bedrag overmaken.

Download de volgende documenten:

- Aanvraagformulier
- Meer informatie over de stimuleringsregeling
- Een informatief document over 'hoe stap je als muziekvereniging naar een school'.

Uw aanvraag kunt u per post versturen naar:

Huis voor de Kunsten Limburg
t.a.v. Marja Melis
Postbus 203
6040 AE Roermond

Of via info@hklimburg.nl t.a.v. Marja Melis. Betreft stimuleringsregeling samenwerking muziekvereniging met onderwijs

Looptijd

De regeling Stimuleringsregeling samenwerking muziekvereniging met onderwijs schooljaar 2017 – 2018 gaat van start op 4 mei 2017. U kunt hiervoor aanvragen indienen tot uiterlijk 30 maart 2018.  

Vragen? Voor meer informatie over de procedurele kant van deze regeling kunt u contact opnemen met Marja Melis (mmelis@hklimburg.nl/0475-399265). Indien u inhoudelijke vragen heeft, kunt u contact opnemen met Silvia Segers-Weusten (ssegers@hklimburg.nl/0475-399264).