SamenDOOR! popmuziek regeling 2018 - 2019

1. Inleiding

Op 27 juni 2018 hebben partijen uit de gouden driehoek: onderwijs, culturele veld en overheid een convenant ondertekend waarin ze het volgende hebben geformuleerd: Alle partners van SamenDOOR! zetten zich in om de campagne van DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg te versterken en te borgen met als doel:

Méér Muziek in de Klas onder- en na schooltijd mogelijk te maken om muziekonderwijs verder te verduurzamen zodat alle schoolgaande kinderen en jeugd eind 2020 toegang hebben tot goed muziekonderwijs in de hele provincie Limburg. 

De ondertekenaars zullen zich allen sterk maken om dit doel op zo veel mogelijk plaatsen met concrete acties te vertalen in de praktijk. Daarnaast zijn zij allen ambassadeur van SamenDOOR! en zetten zij zich in om kinderen, jongeren en volwassenen te enthousiasmeren voor kwalitatief goed muziekonderwijs in Limburg.

Vorig schooljaar heeft Pop in Limburg zich al sterk gemaakt voor het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen scholen en de Limburgse popsector in het kader van het muziekonderwijs. Met de stimuleringsregeling DOOR! popmuziek hebben in 2017-2018 diverse poporganisaties projecten opgezet met in totaal 19 scholen: 12 basisscholen, 5 middelbare scholen en 2 scholen voor nieuwkomers! De leerlingen van deze scholen zijn aan de slag gegaan met o.a. bandwerk, percussie, zang en dj-ing en hebben al hun harde werk mogen presenteren tijdens uitvoeringen voor schoolgenoten, ouders en media.

Ook voor het schooljaar 2018-2019 heeft de provincie de opdracht gegeven een nieuwe regeling op het gebied van popmuziek te faciliteren. Deze regeling 'SamenDOOR! regeling Popmuziek' zal wederom uitgevoerd worden door Pop in Limburg.

2. Doelstelling van de regeling

Het doel van de regeling is het verstrekken van een projectsubsidie voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs door: Het vormen van verbindingen tussen binnen schoolse en buiten schoolse muziekeducatie door het realiseren van een samenwerking tussen een poporganisatie en een school. Ook wil Pop in Limburg met deze regeling poporganisaties en scholen stimuleren ook verbinding te zoeken met partners die het convenant 'Méér Muziek in de Klas in Limburg' hebben ondertekend, zoals Conservatorium Maastricht, kunstencentra e.d. om zo gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kennis, kunde en netwerk.  

3. Bijdrage

Pop in Limburg geeft voor het schooljaar 2018-2019 een bedrag van maximaal €1.000,- per popproject. Per poporganisatie kan er maximaal drie aanvragen gedaan worden.

4. Voorwaarden

 1. Onder een poporganisatie wordt o.a. verstaan: poppodia en -festivals, popacts, popmuziekcollectieven en jongerencentra met een structurele popprogrammering;
 2. Particuliere personen kunnen geen aanvraag indienen;
 3. Aanvrager komt uit de omgeving van de school en is gezeteld en actief in de provincie Limburg;
 4. Er vindt in het kader van muziekonderwijs een samenwerking plaats tussen de aanvrager en een school;
 5. Het samenwerkingsproject vindt plaats in het kader van SamenDOOR! waarbij beide partijen ook de SamenDOOR! verklaring ondertekenen. Deze verklaring kunt u downloaden bij de bijlages.
 6. De samenwerking vindt plaats gedurende het schooljaar 2018 – 2019;
 7. Uitgangspunt is dat er per organisatie in het schooljaar 2018-2019 maximaal driemaal gebruik gemaakt kan worden van deze subsidieregeling;
 8. De aanvraag bestaat uit een correct ingevuld aanvraagformulier, begroting en een ondertekende SamenDOOR! verklaring;
 9. De aanvrager dient na afloop van het project een schriftelijke evaluatie én een afrekening met bewijsstukken (zijnde facturen, bonnen, e.d.) in te leveren bij Pop in Limburg. Wanneer dit niet (correct) gebeurt, kan Pop in Limburg de bijdrage terugvorderen;
 10. De aanvrager is bereid aan een schriftelijk evaluatie mee te werken om op die manier succesverhalen en leerpunten te kunnen bundelen en beschikbaar te stellen;  
 11. De aanvrager ontvangt alvorens het plaatsvinden van het traject 75% van het aangevraagde bijdrage van Pop in Limburg. De resterende 25% wordt pas afgerekend en overgemaakt na afloop van het project, mits Pop in Limburg een correct ingevuld evaluatieformulier en afrekening inclusief bewijsstukken ontvangt;
 12. De aanvrager of samenwerkende school dient 25% van de totale kosten zelf te financieren. Bijvoorbeeld: een project kost in totaal 1000,- euro, dan draagt de school/aanvrager zelf 250,- euro bij, enzovoorts;
 13. Cateringkosten zijn niet subsidiabel;
 14. Reguliere projecten / activiteiten van cultuurcentra en muziekscholen (die tot hun werkplan / activiteitenplan behorend) komen niet voor deze regeling in aanmerking;
 15. Dezelfde projecten / activiteiten die door een gemeente of de Provincie Limburg al op een andere manier worden gefinancierd dan genoemd onder 14 komen niet voor deze regeling in aanmerking. Hiertoe behoren ook projecten die mede mogelijk worden gemaakt met middelen uit de Motie Volkscultuur;
 16. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Pop in Limburg. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar oordeel van de het bestuur van Pop in Limburg tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan het bestuur van enige bepaling afwijken.

5. Criteria

 • Het project draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van kinderen;
 • Het project past binnen de doorgaande lijn muziekonderwijs van de school;
 • Het project is een samenwerking tussen school en (pop)organisatie;
 • Het project kan een link leggen tussen wat er binnen school en buiten school gebeurt.

6. Aanvraagprocedure

Uw aanvraag begint met het invullen van het aanvraagformulier en het opstellen van een financiële onderbouwing (begroting). Ook dient u de bovengenoemde verklaring met beide partijen (poporganisatie en school) te ondertekenen. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét begroting én verklaring worden in behandeling genomen. 

Uw aanvraag dient uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de aanvang van uw project bij ons in bezit te zijn. Wij nemen uw aanvraag vervolgens in behandeling en zullen u binnen 3 weken berichten. Het kan zijn dat u eerst feedback krijgt en enkele zaken nog zal moeten aanpassen. 

Bij een positief bericht ontvangt u de toekenning en het evaluatieformulier. Zodra uw project beëindigd is, dient u ons binnen maximaal twee maanden de afrekening te sturen inclusief het ingevulde evaluatieformulier en afrekening (realisatiebegroting en kopieën van de betaalde facturen). Zodra het project daadwerkelijk is afgerond en wij alle stukken naar behoren hebben ontvangen, zullen wij u het toegekende bedrag spoedig overmaken.

Uw volledige aanvraag kunt u gescand per e-mail versturen naar: julie@popinlimburg.nl.

7. Looptijd

De regeling Stimuleringsregeling samenwerking Limburgse popsector met Onderwijs schooljaar 2018-2019 gaat van start op 15 november 2018. U kunt aanvragen indienen tot uiterlijk mei 2019.

Vragen? Voor meer informatie over de procedurele kant van deze regeling kunt u contact opnemen met Julie van Diem: julie@popinlimburg.nl of 06 23671990.

DOOR! heeft deze regeling met zorg samengesteld. Mocht echter gedurende de looptijd van de regeling blijken dat een bijstelling van de regeling noodzakelijk is, houdt DOOR! zich het recht voor om dit te doen.

8. Download formulieren