SamenDOOR! 2 regeling schooljaar 2020-2021

Voorwaarden subsidieregeling SamenDOOR! 2*
voor scholen PO en VO in samenwerking met muziekverenigingen en koren** en voor scholen SBO-SO en VSO in schooljaar 2020-2021

* De 2 geeft aan dat het de 2e versie van deze regeling betreft. In deze voorwaarden wordt verder met “SamenDOOR!” deze 2e versie bedoeld.

** Vanwege de diversiteit in verenigingsverbanden worden harmonieën, tamboerkorpsen, koren en anderen in deze tekst verder benoemd als muzikale samenwerkingspartners.

SamenDOOR! maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn en zodoende op een natuurlijke wijze te ontdekken, te leren en in aanraking te komen met mogelijkheden om bijv. in verenigingsverband muziek te beoefenen.

Voor wie is de subsidieregeling SamenDOOR! 2 bedoeld?
SamenDOOR! is bedoeld voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die een samenwerking aan willen gaan met een muzikale samenwerkingspartner. De muzikale samenwerkingspartner is lid van, of aangesloten bij één van onderstaande bonden of overkoepelende organisaties:

Voor alle SBO, SO en VSO scholen die extra willen investeren in hun muziekonderwijs met of zonder samenwerkingspartner. 

Pop in Limburg zal in samenspraak met het Huis voor de Kunsten Limburg een variant van SamenDOOR! met popmuziek uitvoeren.

Belangrijk om te vermelden:

 • Als een school een aanvraag heeft ingediend voor muziekonderwijs bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kan er géén aanvraag voor dezelfde activiteit worden ingediend voor de subsidieregeling SamenDOOR! 2. Om dit te voorkomen zal het Huis voor de Kunsten Limburg altijd afstemmen met de lokale penvoerder die de regeling CmK uitvoert alvorens een aanvraag in behandeling te nemen.
 • Een school dient, als zij een muzikale samenwerkingspartner heeft, samen met de partner een subsidieaanvraag in. Dit vinden we belangrijk, omdat door samen aan een subsidieaanvraag te werken, het gesprek over het belang van muziekonderwijs op gang komt. 
 • Indien er nog geen contact is tussen een school en een muzikale samenwerkingspartner, kan er contact opgenomen worden met het Huis voor de Kunsten Limburg om de mogelijkheden te bekijken. 
 • Uitgangspunt is dat er per school (en muzikale partner) in het schooljaar 2020 – 2021 slechts eenmaal gebruik gemaakt kan worden van deze subsidieregeling. Als er vanwege de plaatselijke situatie gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken, kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt bijv. omdat:

A) Er zich meerdere basisscholen binnen het verzorgingsgebied van één muzikale partner bevinden.
B) Er maar één school is en meerdere muzikale partners.

 • Als een paar muzikale partners in co-creatie willen samenwerken met één of meerdere scholen enz. kan men een gezamenlijke aanvraag indienen. 

Doel van de subsidieverstrekking
Het doel van deze subsidieregeling is het verstrekken van een projectsubsidie ter versterking van de verbinding van binnen- en buitenschoolse muziekeducatie, als:

1) aanvulling op het aanwezige muziekonderwijs óf 
2) start van een verkenning om muziekonderwijs te implementeren in het primair- en of voortgezet onderwijs voor:

 • Het opzetten van een schoolkoor onder en/of na schooltijd.
 • Het opzetten van een blazersklas onder en/of na schooltijd.
 • Het opzetten van een slagwerkgroep onder en/of na schooltijd.
 • Het inzetten van de middelen ter ondersteuning van het muzikale gedeelte van het Kinjer OLS.
 • Het ontwikkelen van een visie op muziekonderwijs en het implementeren hiervan.
 • Het faciliteren van muzieklessen in de school door een vakleerkracht muziek.
 • Een ander muzikaal idee.

Een aanvraag indienen, hoe doe je dat?
Een aanvraag voor subsidie wordt digitaal ingediend met behulp van het aanvraagformulier. 

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Nadat het aanvraagformulier volledig is ingevuld kun je het bestand opslaan. 

De volledig ingevulde aanvraag dient via e-mail te worden verstuurd naar het Huis voor de Kunsten Limburg via info@hklimburg.nl met in de onderwerp regel ''Aanvraag SamenDOOR!2''.

De aanvragers verplichten zich deel te nemen aan een intervisiebijeenkomst over muziekonderwijs van het Huis voor de Kunsten Limburg en de muziekbonden op een nader te bepalen moment in schooljaar 2021-2022.

Aan de aanvragers vragen we of ze hun opgedane kennis willen delen binnen hun bestaande netwerken van het schoolbestuur en/of met schoollocaties en met het netwerk van de muzikale samenwerkingspartner. Daartoe wordt na afloop van het project een evaluatie opgesteld incl. activiteitenverslag, bij voorkeur met beeld- en geluidmateriaal.

Bij alle PR-uitingen in het kader van dit project zijn de aanvragers verplicht het logo van DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg en de drie muziekbonden toe te voegen met de tekst: mede mogelijk gemaakt door het Huis voor de Kunsten Limburg en de LBM, LBT, VNK-L.

Downloads logo's | DOOR!| LBM | LBT VNK-L

De subsidieaanvraag heeft betrekking op de volgende onderdelen:

A) Het starten of verduurzamen van de samenwerking tussen school en zijn muzikale samenwerkingspartner.
B) Het aansluiten bij en het aanvullen op het muziekonderwijs onder schooltijd. De verantwoordelijkheid hiervan ligt uiteraard bij de school.
C) Het verbinden van het binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie aanbod.

Je hebt een aanvraag ingediend en dan?

 1. Na ontvangst van een volledige aanvraag wordt deze beoordeeld door de bestuursleden die zich inzetten voor educatie vanuit de drie muziekbonden LBM, LBT en VNK-L, op advies van het Huis voor de Kunsten Limburg
 2. Het beschikbare bedrag wordt in de volgorde van ontvangst van volledige aanvragen verdeeld. Van een volledige aanvraag is sprake indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals benoemd in punt 3 (Een aanvraag indienen, hoe doe je dat?).
 3. Wanneer de subsidieaanvrager de gelegenheid heeft gehad de niet volledige aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.
 4. Als toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde op basis van het tijdstip van binnenkomst vastgesteld.
 5. Toekenning van een aanvraag wordt binnen een termijn van zes weken na het indienen van de volledige aanvraag beslist.
 6. Bij een positief bericht ontvang je direct de beschikking. 
 7. Hoe ontvang je de bijdrage? Wanneer wij een positief besluit hebben genomen over de aanvraag, dan maakt het Huis voor de Kunsten Limburg het toegekende bedrag over op het door het in de aanvraag vermelde bankrekeningnummer. 
 8. Inhoudelijke valuatie. 
  Zodra het project beëindigd is, vragen wij je ons binnen maximaal zes weken een inhoudelijke evaluatie te sturen.
  Voor de inhoudelijke evaluatie maak je gebruik van het evaluatieformulier dat je t.z.t. op onze website kunt downloaden.
 9. Aanvraagtijdvak.
  Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend voor het schooljaar 2020–2021 vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De samenwerking moet plaatsvinden in het schooljaar 2020-2021.
 10. Hoogte subsidie. 
  De bijdrage aan een initiatief is vanuit de SamenDOOR! regeling op basis van een ingediende kostenraming en zal maximaal €2500,- bedragen voor het openbaar en bijzonder onderwijs.
  Voor speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs is het maximale bedrag € 5000,-.

Vragen of een afspraak maken?
Er kan altijd een persoonlijke afspraak gemaakt worden om de subsidieaanvraag toe te lichten.

Voor meer informatie over de procedurele kant van deze regeling, inhoudelijke vragen of het maken van een afspraak, neem contact op met Hanneke Suilen-Hendriks (projectleider DOOR! & Cultuureducatie - Huis voor de Kunsten Limburg). 

(hannekesuilen@hklimburg.nl/0475-399263)

DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg heeft deze subsidieregeling met zorg samengesteld samen met de LBM, LBT en VNK-L. Mocht echter gedurende de looptijd van de subsidieregeling blijken dat een bijstelling van de regeling noodzakelijk is, houden deze partijen zich het recht voor om dit te doen.

Klik hier voor een PDF-weergave van de voorwaarden.