Nieuwe regeling voor scholen die iets extra’s willen: Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

9 september 2015

Scholen in het primair onderwijs kunnen tot 1 maart 2016 intekenen voor deze nieuwe matchingsregeling. De subsidie moet worden besteed aan professionalisering op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau. Voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat een schoolbestuur ten minste vijf aan het project deelnemende locaties heeft. Als dit niet het geval is, kunnen ook vijf samenwerkende locaties samen een aanvraag indienen.

De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per subsidieaanvraag (voor meerdere locaties) maximaal 200.000 euro. De aanvrager moet minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening nemen, dit kunnen ook gekapitaliseerde uren zijn. Aan visietrajecten op bestuursniveau mag maximaal 10% van de subsidie worden besteed.

Projecten moeten starten vóór september 2016 en mogen maximaal 24 maanden duren.

Schoolbesturen die subsidie ontvangen, worden onderdeel van een leernetwerk. Dit netwerk is gericht op kennisdeling en kennisvermeerdering. Per project neemt minimaal één bestuurder en één schoolleider aan dit netwerk deel. Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen op kwaliteit, meerwaarde, en afstemming en samenwerking. Samenhang tussen activiteiten, aansluiting van de activiteiten binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en de inzet van bestaande netwerken om de kennis uit de projecten te delen zijn enkele aspecten die bij de beoordeling een rol spelen.

De uitvoering van de regeling ligt bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Een aanvraag indienen kan tot 1 maart 2016. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het subsidieplafond van 2.5 miljoen euro is bereikt. De regeling maakt onderdeel uit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Kijk voor alle voorwaarden, criteria en het aanvraagproces op www.cultuurparticipatie.nl/profesionaliseringcultuuronderwijs.

Terug naar overzicht

Nieuws

Resultaten enquête muziekonderwijs in Limburg 2020

27 mei 2020

In maart jl. ontvingen Limburgse scholen een enquête met als doel o...

Lees verder


DOOR! lanceert TussenDOOR!tjes

7 april 2020

De Corona-crisis raakt iedereen, ook het onderwijs. De scholen zijn gesloten, kinderen...

Lees verder